Softver za centralni nadzor i upravljanje nad sistemima slabe struje.

 

Na softverskom nivou su integrisani sledeći sistemi:

- sistem dojave požara,

- sistem video nadzora,

- sistem kontole pristupa,

- sistem protivprovale,

- interfonski sistem,

- sistem za preventivno otkrivanje požara,

- sistem ambijentalnog i evakuacionog ozvučenja.Osnovna licenca integracionog softvera ispunjava sledeće uslove:

1.1. Svi povezani sistemi i njihovi elementi se mogu grafički vizualizovati. Za što bolje predstavljanje sistema, mogu se kreirati hijerarhije crteža koji mogu predstavljati čitav objekat, etažu objekta, deo etaže... Prelazak operatera sa jednog na drugi crtež je jednostavno i ostvaruje se sa jednim ili dva klika miša.

1.2. Komunikacija integrisanog softvera sa pojedinačnim sistemima mora biti na nivou protokola sa očitavanjem stanja svih elemenata. Sistem mora očitati svaki podatak koji može da očita i centralna jedinica pojedinačnog sistema.

1.3. Integracioni softver treba da je na srpskom jeziku. Takođe uputstva u softveru moraju biti na srpskom jeziku.

1.4. Svi podaci moraju biti prikazani u realnom vremenu. Na svakom od crteža su odgovarajućim simbolima predstavljeni elementi povezanih sistema. Različitim bojama su označena stanja elemenata sistema (normalno stanje, alarm, greška, aktivacija, isključenje...)

1.5. Automatsko slanje svih predefinisanih alarmnih stanja kao i svih izabranih događaja na e-mail.

1.6. Automatsko slanje svih predefinisanih alarmnih stanja na SMS. Poruke se šalju na taj način da se prvo pošalju izabranim osobama koje se nalaze u samom objektu.

1.7. U alarmnom stanju se otvara poseban prozor koji sadrži sve informacije o alarmnim stanjima svih integrisanih sistema. Alarmna stanja, kao i svi drugi događaji, se po prioritetima smeštaju u listu događaja i moraju biti obrađeni od strane operatera.

1.8. Istorija događaja svih sistema mora da se čuva 365 dana. Svi događaju se smeštaju u SQL bazu podataka, tako da se kasnije može vršiti pretraga događaja po različitim kriterijumima.

1.9. Mogućnost automatske štampe svih predefinisanih alarmnih stanja kao i svih događaja.

1.10. Integracioni softver ima mogućnost monitoringa svih mrežnih napajanja za sve sisteme.

1.11. Automatski prelazak na redudantni server i nastavak rada bez prekidanja.

1.12. Praćenje komunikacije sa svim sistemima i prijava alarma ako dođe do prekida komunikacije.

1.13. Moguće je kreirati klijent-server arhitekturu, tako da u sistemu postoji jedan server i više klijentskih računara (radne stanice) sa softverom za centralni nadzor i upravljanje.

1.14. Softver mora imati više nivoa pristupa koji su zaštićeni lozinkama za pristup.

1.15. Softver ne sme da ima hardversku zaštitu.

1.16. Svaka redovna nadogradnja softvera mora biti besplatna.

1.17. Integracioni softver mora biti na otvorenoj platformi i korisniku se moraju predati svi fajlovi za dalji razvoj i nadogradnju softvera.

1.18. Na svakoj radnoj stanici, svaki operater se prijavljuje sa svojim korisničkim imenom i lozinkom i sve radnje operatera se snimaju u SQL bazu podataka.

1.19. Integracioni softver mora imati mogućnost  povezivanja programabilnih izlaznih releja na serveru sa samim alarmnim i drugim događajem.

1.20. Integracioni softver mora imati mogućnost  povezivanja ulaznih kontakata (NC, NO) na serveru sa samim alarmnim i drugim događajem.

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje  radne stanice za softver za centralni nadzor i upravljanje nad sistemima tehničke zaštite, brand name računar, i7 procesor, 8GB RAM, 1TB HDD, grafička kartica sa 2 izlaza, LED Full HD monitor 43" za postavljanje na sto, Win7 OS.
Licenca dojave požara integracionog softvera ispunjava sledeće uslove:

2.1. Praćenje trenutnih stanja u realnom vremenu svih elemenata detekcije požara.

2.2. Praćenje kapaciteta i napona baterije.

2.3. Praćenje svih tipova alarmnih događaja u realnom vremenu

2.4. Praćenje svih realizovanih izvršnih funkcija.

2.5. Za svaki alarmni događaj potrebno je imati sledeće informacije: datum, vreme, ID broj centrale, zona, id detekotra na kome se desio alarm.

2.6. Grafički prikaz statusa u realnom vremenu svih elemenata sistema, detektora.

2.7. Kompletan prikaz mape objekta sa svim instaliranim elementima.

2.8. Intergacija dojave požara sa sistemom video-nadzora.

2.9. Logičko povezivanje grupe detektora sa definisanim kamerama.

2.10. Integracija dojave požara sa kontrolom pristupa

      a. Slanje alarmnih SMS poruka predefinisanim brojevima osobama koji se trenutno nalaze u objektu

      b. Slanje alarmne SMS poruke u slučaju požara predefinisanim osobama koje su prisutne u objektu sa tačnim nazivom prostorije u kojoj se desio požar.

2.11. Integracija sistema automatske dojave požara sa preventivnom otkrivanjem požara koristeći isti protokol.

Licenca za sistem preventivnog otkrivanja požara.

3.1. Grafičko praćenje koncentracije submikronskih karbonskih čestica.

3.2. Grafičko praćenje koncentracije dima.

3.3. Podešavanje praga alarmiranja.

3.4. Programiranje beznaponskih izlaznih releja

3.5. Memorija svih događaja 365 dana.

3.6.Nadziranje greške za visok ili nizak protok vazduha.

3.7. Podešavanje osetljivosti sistema u zavisnosti od vremena i dana.

3.8. Pravljenje grafikona kada je došlo do povećane verovatnoće od požara.

3.9. Integracija preventivnog otkrivanja požara sa sistemom video nadzora i prikaz predefinisanih kamera.

3.10. Integracija preventivnog otkrivanja požar sa sistemom automatske dojave požara koristeći isti protokol.

Licenca za protivprovalni sistem.

4.1. Praćenje trenutnih stanja u realnom vremenu svih elemenata protivprovalnog sistema.

4.2. Praćenje kapaciteta i napona baterije.

4.3. Praćenje svih tipova alarmnih događaja u realnom vremenu.

4.4. Za svaki alarmni događaj potrebno je imati sledeće informacije: datum, vreme, ID broj centrale, zona, ID detektora na kome se desio alarm.

4.5. Grafički prikaz statusa u realnom vremenu svih elemenata sistema, detektora.

4.6. Kompletan prikaz mape objekta sa svim instaliranim elementima.

4.7. Intergacija dojave požara sa sistemom video-nadzora.

4.8. Logičko povezivanje grupe detektora sa definisanim kamerama.

4.9. Integracija protivprovalnog sistema sa kontrolom pristupa.

4.10. Slanje alarmnih SMS poruka predefinisanim brojevima osobama koji se trenutno nalaze u objektu.

4.11. Slanje alarmne SMS poruke u slučaju požara predefinisanim osobama koje su prisutne u objektu sa tačnim nazivom prostorije u kojoj se desila provala.

4.12. Upravljanje iz softvera sa protivprovalnim sistemom: alarmiranje, razoružavanje, isključenje pojedinačnog detektora, podešavanje izlaznog vremena.

Licenca za sistem kontrole pristupa.

5.1. Praćenje trenutnih stanja u realnom vremenu svih elemenata kontrole pristupa.

5.2. Praćenje kapaciteta i napona baterije.

5.3. Praćenje svih statusa prolaza u realnom vremenu.

5.4. Za svaki događaj prolaska potrebno je imati sledeće informacije: datum, vreme, ID broj centrale, ID čitača na kome se očitavaju lica.

5.5.  Grafički prikaz statusa u realnom vremenu svih elemenata sistema, čitača.

5.6. Kompletan prikaz mape objekta sa svim instaliranim elementima.

5.7. Intergacija kontrole pristupa sa sistemom video-nadzora.

5.8. Integracija kontrole pristupa sa sistemom automatske dojave požara.

5.9. Logičko povezivanje čitača sa definisanim kamerama.

5.10. Upravljanje iz softvera sa kontrolom pristupa: brisanje korisnika, unošenje novog korisnika, promena dozvola pristupa za korisnike.

Licenca za sistem ambijentalnog i evakuacionog ozvučenja.

6.1. Praćenje trenutnih stanja u realnom vremenu svih elemenata.

6.2. Praćenje kapaciteta i napona baterije.

6.3. Nadgledanje statusa uređaja.

6.4. Izbor, puštanje i upravljanje audio sadržajem na određene zone / particije.

6.5. Podešavanje vremena emitovanja audio sadržaja.

6.6. Dodavanje novih particija.

6.7. Intergacija ambijentalnog i evakuacionog ozvučenja sa sistemom video-nadzora.

6.8. Integracija ambijentalnog i evakuacionog ozvučenja sa sistemom automatske dojave požara.

6.9. Logičko povezivanje zvučnika sa definisanim kamerama.

6.10. Mogućnost dodavanja novih audio uređaja na SIP protokolu.

Licenca za interfone.

7.1. Integracija interfona sa upravljačkom konzolom ozvučenja.

7.2. Praćenje svih statusa prolaza u realnom vremenu.

7.3. Intergacija interfona sa sistemom video-nadzora.

7.4. Integracija interfona sa sistemom automatske dojave požara.

7.5. Logičko povezivanje interfona sa definisanim kamerama.

7.6. Upravljanje iz softvera sa interfonima: brisanje korisnika, unošenje novog korisnika, promena dozvola pristupa za korisnike.

Nabavka, isporuka i instalacija licence za VMS serverski sistem.

8.1. mora da automatski otkrije strimove i snimi bilo koji IP uređaj koji podržava ONVIF protokol.

8.2. mogućnost ručnog unosa strima RTSP, HTTP (s), UDP, idr.

8.3. server mora da podržava minimum 1000 TCP konekcija.

8.4. server mora snimati strimove bilo koje rezolucije i brzine (FPS) ograničene hardverom (kamerom).

8.5. server ne sme da ograničava broj korisnika i broj korisničkih pravila.

8.6. server mora da podržava medijum za skladištenje podataka bilo da su HDD, SSD, NVME, SSD kartice DAS, NAS ili bilo koje drugi vid skladištenja putem mreže.

8.7. server mora da poržava LDAP / Active Directori / Open LDAP integraciju za upravljanje akreditivima za prijavu korisnika.

8.8. server mora da poržava snimanje i strimovanje putem H.264, H.265 i MJPEG, AAC, PCM (Mu-Lav, A-lav), g726 i MP3 audio, i da transkoduje u strimove H.264, H.265, MJPEG, webM, HLS.

8.9. sistem mora da podrži logički unos pravila za alarmne situacije, mogućnost povezivanja sa trećim sistemima putem HTTP-a, PUT i GET funkcijom.

8.10. sistem mora da podržava IPv4 ili IPv6 adresiranje i omogući prilagođavanje mrežnog rutiranja.

8.11. sistem mora da omogući monitoring CPU-a, RAM-a, NIC-a i HDD-a u realnom vremenu.

8.12. sistem mora da loguje sve radnje operatera kako bi se mogla izvršiti rekonstrukcija svih događaja.

8.13. sistem mora da podrži konfiguraciju i upravljanje I/O uređajima, IP kamerama.

8.14. sistem mora da podržava slanje mejlova putem SMTP protokola korišćenjem TLS, SSL enkripcije.

8.15. sistem mora da podržava planirane rezervne arhive snimaka na lokalnim, mrežnim uređajima.

8.16. server ne sme da zahteva GPU, kako bi mogao da radi maksimalnim kapacitetom.

8.17. sistem mora da ima web interfejs za gledanje uživo ili gledanje video snimka u visokoj ili niskoj rezoluciji, kao i za administraciju sistema.

8.18. sistem mora da podržava RAID konfiguraciju za skladištenje podataka.

8.19. sistem mora da podržava skladištenje meta podataka prikupljenih sa IP kamera, servera ili aplikacija trećih strana.

8.20. sistem mora da podržava AES 128-bitnu enkripciju za šifrovanje arhive.

Klijentska aplikacija, minimalne karakteristike:

9.1. mora imati panel za navigaciju, obaveštenja i vremensku liniju(pretraga snimljenog materijala).

9.2. mogućnost operatera u živi prikaz H.265, H.264, MJPEG uređaja, kao i offline medija AVI MKV MP4 MOV TS M2TS MPEG MPG FLV VMV 3GP JPG PNG GIF BMP TIFF, kao i status I/O uređaja, praćenje stanja servera.

9.3. Mogućnost definisanja pravilima/događajima za svaki uređaj

i. definisanje događaja prilikom detekcije analitike unutar kamere.

ii. HTTP genrički događaj

iii. ulazni signal na uređaju

iv. pokret na kameri(motion detection)

v. softverski triger.

9.4. Mogućnost definisanja pravila

i. pokretanje rezervne kopije

ii. uređaja uprekidu

iii. konflikt IP adrese

iv. mrežni problem i dr…

9.5. Definisanje akcija za određeni događaj
i. Bookmark
ii. Device Output
iii. Uradite snimanje
iv. Uradite HTTP zahtev
v. Izvršite PTZ unapred podešeno
vi. Izađi iz celog ekrana
vii. Otvorite raspored
viii. Panic Recording
ix. Reprodukciju zvuka
x. Ponavljanje zvuka
xi. Šalji imejl
xii. Postavite na ceo ekran
xiii. Pošaljite mobilno obaveštenje
xiv. Pošalji obaveštenje za radnu površinu
xv. Prikaži na rasporedu alarma
xvi. Prikaži preklapanje teksta
xvii. Govoriti
xviii. Pišite u Log

9.6. Mogućnost prikaza 64 kamere u jednom prozoru.

9.7. Mogućnost pretrage Smart Motion-a za određeni deo slike, kao i mogućnost pretrage 365 dana video arhive za manje od jedne sekunde.

9.8. Mogućnost automatskog prebacivanja sa visoke na nisku rezoluciju prilikom reprodukcije živog snimka radi optimizacije opterećenja CPU-a i mreže.

9.9. Mogućnost definisanja sinhronizacije vremena sa NTP serverima.

9.10. Aplikacija mora da podržava dvosmernu audio komunikaciju.

9.11. Mora da podržava PTZ kontrolu i definisanje položaja kamere.

9.12. Mogućnost definisanja vremenske ose za snimanje pre i posle alarmne situacije.

9.13. Mogućnost eksporta video zapisa u . avi , .mp4 ili . mkv formatima kao i enkripcije istih.

9.14. Mogućnost definisanja Push notifikacija korisnicima na mobilnim uređajima.